តើសព្វថ្ងៃវិស័យឧស្សាហកម្មយើងមានកំរិតរីកចំរើនបែនណា? ស្មើកំរិតអភិវឌ្ឃន៍កាលពីមុនសង្គ្រាមហើយឬនៅ?

វិស័យឧស្សាហកម្មប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃមានការលូតលាស់មួយកំរិត ប៉ុន្តែមិនទាន់សម័យមុនឆ្នាំ ១៩៧០នៅឡើយ។

២៣៥៣
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.