ចំនួនអ្នកទេសចរណ៍ដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជា ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ មានកំនើនដែរឬទេ?

ចំនួនអ្នកទេសចរណ៍ដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៩៦ មានកំនើនលើសពីឆ្នាំ ១៩៩៥។

២០៩៧
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.