តេីការលាងដៃនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមានប៉ុន្មាន? ពេលណាខ្លះ?

មាន៥:

  1. មុនពេលប៉ះពាល់អ្នកជម្ងឺ
  2. មុនពេលអនុវត្ដន៍ទម្រង់ការអាសិបទិច
  3. ក្រោយពេលប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់វត្ថុរាវចេញពីអ្នកជម្ងឺ
  4. ក្រោយពេលប៉ះពាល់អ្នកជម្ងឺ
  5. ក្រោយពេលប៉ះពាល់វត្ថុនៅជុំវិញអ្នកជម្ងឺ

 

២៨០
ថ្ងៃពុធ ខែមករា ១០ ២០២៤
sreylen kosal

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.