តេីការលាងដៃនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមានប៉ុន្មាន? ពេលណាខ្លះ?

មាន៥:

  1. មុនពេលប៉ះពាល់អ្នកជម្ងឺ
  2. មុនពេលអនុវត្ដន៍ទម្រង់ការអាសិបទិច
  3. ក្រោយពេលប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់វត្ថុរាវចេញពីអ្នកជម្ងឺ
  4. ក្រោយពេលប៉ះពាល់អ្នកជម្ងឺ
  5. ក្រោយពេលប៉ះពាល់វត្ថុនៅជុំវិញអ្នកជម្ងឺ

 

៣៦៩
ថ្ងៃពុធ ខែមករា ១០ ២០២៤
sreylen kosal

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.