តើព្រះបាទហ៊ុនទៀនជាអ្នកណា? ព្រះអង្គមកពីណា? ទ្រង់បានធ្វើអ្វី?

ព្រះបាទហ៊ុនទៀនគឺបឋមក្សត្រាខ្មែរដំបូងដែលបានសោយរាជ្យនៅកម្ពុជានិងបានរៀបអភិសេកព្រះនាងលីវយីជាព្រះមហេសី។ ព្រះអង្គជាជនជាតិឥណ្ឌាដែលបានធ្វើដំណើរតាមសំពៅពីឥណ្ឌាមកហ្វូណន។

បន្ទាប់ពីច្បាំងឈ្នះព្រះនាងលីវយីព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យនិងបានយកព្រះនាងលីវយីជាព្រះមហេសី។ បន្ទាប់មកព្រះអង្គបានរៀបចំទឹកដីហ្វូណនឲ្យមានលក្ខណៈជារដ្ឋបែបរាជាធិបតេយ្យឥណ្ឌា។

៧៧៦៥
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.