តើស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះអាចលេបថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិតឬMebendazol 500mg ចាប់ពីត្រីមាសទីប៉ុន្មាន?​

ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះអាចលេបថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិតឬMebendazol 500mg តែម្ដងនៅត្រីមាសទី២ឬទី៣(៤ខែឡើង)

មិនត្រូវលេបនៅត្រីមានទី១(ក្រោម៤ខែ)ទេ។​

១២៩៩
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែមករា ១១ ២០២៤
sreylen kosal

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.