តើប្រតិទិនសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺតេតាណុសដល់ស្រ្ដីអាយុចាប់ពីប៉ុន្មានឆ្នាំឡើង?ហើយចាក់ប៉ុន្មានដងទើបគ្រប់តាមគោលការណ៍?​ចាក់ម្ដងៗអាចការពារបានរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ?​​

ចាក់ចាប់ពីអាយុ១៥ឆ្នាំដល់អាយុ៤៤ឆ្នាំ។​

ចាក់តាមកាលវិភាគ៥ដងគ្រប់តាមគោលការណ៍។​

១-ចាក់លើកទី១ គ្មានប្រសិទ្ធភាព

២-លើកទី២(ចាក់បន្ដពីលើកទី១យ៉ាងតិច១ខែ) អាចការពារបាន៣ឆ្នាំ

៣-ចាក់លើកទី៣(ចាក់យ៉ាងតិច៦ខែក្រោយបន្ទាប់ពីចាក់លើកទី២) អាចការពារបាន៥ឆ្នាំ

៤-ចាក់លើកទី៤ (ចាក់យ៉ាងតិច១ឆ្នាំក្រោយពេលចាក់លើកទី៣) អាចការពារបាន១០ឆ្នាំ

៥-ចាក់លើកទី៥ (ត្រូវចាក់យ៉ាងតិច១ឆ្នាំក្រោយចាក់លើកទី៤)អាចការពារបានមួយជីវិត

៣៨៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែមករា ១១ ២០២៤
sreylen kosal

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.