តើសិប្បកម្ម និងឧស្សាហកម្មខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

សិប្បកម្ម និងឧស្សាហកម្មខុសគ្នាដោយៈ

  • សិប្បកម្មៈ ប្រើកំលាំងមនុស្សតិចគ្មានម៉ាស៊ីន ឬម៉ាស៊ីនពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ ដែលនាំអោយផលិតផលទទួលបានតិចតួច និងគុណភាពទាប។
  • ឧស្សាហកម្មៈ ប្រើកំលាំងមនុស្សច្រើន និងមានជំនួយកំលាំងម៉ាស៊ីន (ស្វ័យប្រវត្តិ) ផលិតបានច្រើន និងគុណភាពខ្ពស់។
១៣៦៩៣
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.