តើសប្បកម្មមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងសង្គម សេដ្ធកិច្ចយើងបច្ចុប្បន្ន?

ក្នុងសង្គមសេដ្ធកិច្ចយើងបច្ចុប្បន្ន សិប្បកម្មនៅតែមានសារៈសំខាន់ជានិច្ច ដោយផលិតសំភារៈផ្សេងៗ បំរើតំរូវការក្នុងស្រុក និងផ្គត់ផ្គង់ការងារអោយប្រជាពលរដ្ធបានមួយចំនួនដែរ។

២៧៩៤
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.