ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ១៩៩៣ តើឧស្សាហកម្មប្រទេសកម្ពុជាមានបំលាប់ប្តូរអ្វីខ្លះ និងមានការលូតលាស់យ៉ាងណាដែរ?

ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ១៩៩៣ ឧស្សាហកម្មប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរពីការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ធទៅជាការគ្រប់គ្រងដោយឯកជនបែបសេដ្ធកិច្ចទីផ្សារសេរី និងមានការលូតលាស់ចាប់គួរចាប់អារម្មណ៍ ដោយមានសិប្បកម្ម និងឧស្សាហកម្មធុនតូចប្រមាណ៣០ ០០០ ប្រើកំលាំងកម្មករប្រមាណ ៧៥ ០០០នាក់។

២៤៦៧
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.