ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ១៩៩៣ តើឧស្សាហកម្មប្រទេសកម្ពុជាមានបំលាប់ប្តូរអ្វីខ្លះ និងមានការលូតលាស់យ៉ាងណាដែរ?

ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ១៩៩៣ ឧស្សាហកម្មប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរពីការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ធទៅជាការគ្រប់គ្រងដោយឯកជនបែបសេដ្ធកិច្ចទីផ្សារសេរី និងមានការលូតលាស់ចាប់គួរចាប់អារម្មណ៍ ដោយមានសិប្បកម្ម និងឧស្សាហកម្មធុនតូចប្រមាណ៣០ ០០០ ប្រើកំលាំងកម្មករប្រមាណ ៧៥ ០០០នាក់។

១៩៧៤
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.