សព្វថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជានាំចេញ និងនាំចូលផលិតផលអ្វីខ្លះ?

សព្វថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាៈ

  • នាំចេញដូចជា កសិផល(ពោត សណ្តែក កៅស៊ូ..) សំលៀកបំពាក់។
  • នាំចូល ប្រេងឥនន្ធ បារី គ្រឿងយន្ត..។
៦៦០៨
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.