តើប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្ការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា?

ប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្ការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៥៥៕

១០០០៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែវិច្ឆកា ០៩ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.