តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា? ហើយរស់រានបានដោយសារអ្វី?

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧០។ ហើយរស់រានបានដោយសារតែជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិច។

១៤៨៧
ថ្ងៃអង្គារ ខែធ្នូ ០៥ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.