តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា? ហើយរស់រានបានដោយសារអ្វី?

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧០។ ហើយរស់រានបានដោយសារតែជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិច។

៦២៨៥
ថ្ងៃអង្គារ ខែធ្នូ ០៥ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.