មុនឆ្នាំ១៩៧០ តើប្រទេសកម្ពុជាមានរោចក្រអ្វីខ្លះ?

មុនឆ្នាំ១៩៧០ ប្រទេសកម្ពុជាមានរោចក្ររដ្ធធំៗដូចជាៈ រោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌ (កំពង់ចាម) រោចក្រដាស់នៅឆ្លួង (ក្រចេះ) រោងចក្រដីឥដ្ធ រោងចក្រកែវនៅជើងឯក រោងចក្រសំបងកង់នៅតាខ្មៅ។

៦២៦៨
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.