មុនឆ្នាំ១៩៧០ តើប្រទេសកម្ពុជាមានរោចក្រអ្វីខ្លះ?

មុនឆ្នាំ១៩៧០ ប្រទេសកម្ពុជាមានរោចក្ររដ្ធធំៗដូចជាៈ រោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌ (កំពង់ចាម) រោចក្រដាស់នៅឆ្លួង (ក្រចេះ) រោងចក្រដីឥដ្ធ រោងចក្រកែវនៅជើងឯក រោងចក្រសំបងកង់នៅតាខ្មៅ។

៣៧០២
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.